Βασίλειος Δ. Ζώτος – Μολοσσός

Βασίλειος Δ. Ζώτος – Μολοσσός

ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ

Γεννήθηκε στό χωριό Δρόβιανη τής έπαρχίας Δελθίνου τό 1837 καί πέθανε τό 1912 στήν Αθήνα. Σπούδασε στήν Κωνσταντινούπολη καί δίδαξε από τό 1858 ώς τό 1866 στή σχολή τής Νήσου των Ίωαννίνων καί σ’ άλλα σχολεία τής Ηπείρου. Τό 1866 έφυγε από τά Γιάννινα, γιατί οί Τούρκοι ήθελαν νά τόν συλλάβουν, έπειδή τόν θεώρησαν κατάσκοπο. Άπό τήν Αθήνα πήγε στήν Κρήτη, όπου έλαβε μέρος στόν Κρητικόν αγώνα μέχρι τσ 1869 πολεμώντας καί έκφωνώντας ένθουσιαστικούς πατριωτικούς λόγους στούς έπαναστάτες Κρήτες.

Αργότερα περιηγήθηκε τήν Ήπειρο, τήν Θεσσαλία, τήν Μακεδονία, τή Θράκη, τήν Μικρά Άσία, τήν Αλβανία, τά Ιεροσόλυμα καί τούς Αγίους Τόπους. Τίς έντυπώσεις καί τίς παρατηρήσεις άπό τίς περιηγήσεις τών περιοχών αυτών τίς δημοσίευσε σέ είκοσι ένα’βιβλία καί άφησε άλλα πέντε αδημοσίευτα. Άπό τά βιβλία αύτά άναφέρομε έκεϊνα, στά όποια άσχολεϊται μέ ήπειρωτικά θέματα: α) Ηπειρωτικοί μελέται, τόμοι 4, Άθήναι 1875-1876. β) Διαίρεσις Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας κατά δήμους, 1879. γ) Ακολουθία τού άγιου Γεωρ­γίου τού έξ Ίωαννίνων, 1865. δ) Δρομολόγια Ελλάδος, Ηπείρου καί Αλβανίας, Άθήναι 1878. ε) Λεξικόν ή Άγιολόγιον περιέχον τούς βίους όλων τών Αγίων, 1904. Ανέκδοτα ήπειρωτικά συγγράμματά του είναι τά έξής: α) Ιστορία τής Ηπείρου άπό τού Πύρρου μέχρι σήμερον, β) Τοπογραφία τής Ηπείρου, τόμοι δύο. γ) Αρχαιολο­γία καί έπιγραφαί τής Ηπείρου μέ χάρτην.

Από το λεύκωμα Η Δρόπολις Βορείου Ηπείρου, έκδοση της Ενώσεως Δροπολιτών «Ο ΔΡΙΝΟΣ» , Αθήναι 1980.

ΑΣΠΕΤΟΣ

Σχετικά άρθρα: