Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τις συντάξεις ομογενών από Αλβανία και πρώην ΕΣΣΔ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τις συντάξεις ομογενών από Αλβανία και πρώην ΕΣΣΔ

Χριστίνα Κοψίνη

Στα 30 από 40 μειώνονται τα απαιτούμενα χρόνια παραμονής τους στην Ελλάδα, αφού πριν από το 1992 δεν μπορούσαν να βρίσκονται και να εργάζονται εδώ.

Η παραγραφή των ασφαλιστικών οφειλών στον ΕΦΚΑ θα είναι 10ετής από 20ετής, αλλά μόνο εάν δεν έχουν αναζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, Κ. Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στον ΣΚΑΪ. «Εδώ μιλάμε για παραγραφή οφειλών οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί μέσα σε μια 10ετία από τον ΕΦΚΑ. Αν έχουν αναζητηθεί δεν παραγράφονται. Αν πηγαίναμε και παραγράφαμε και οφειλές που έχουν αναζητηθεί από τον ΕΦΚΑ, υπάρχει ο λεγόμενος ηθικός κίνδυνος: κανένας δεν θα πλήρωνε» σημείωσε.

Σε εφαρμογή, μετά και την έκδοση από τον ΕΦΚΑ της σχετικής εγκυκλίου με αριθμό 31, τίθενται και οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τη μείωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος παραμονής στην Ελλάδα για λήψη πλήρους εθνικής σύνταξης από ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ενωση, καθώς και δικαιούχους σύνταξης κατά μεταβίβαση λόγω θανάτου.

Συγκεκριμένα, για τους ομογενείς από τις δύο αυτές περιοχές, μειώνονται τα απαιτούμενα για λήψη πλήρους εθνικής σύνταξης χρόνια διαμονής στη χώρα από 40 σε 30, καθώς αυτοί δεν ήταν σε θέση να βρίσκονται και να εργάζονται στην Ελλάδα προ του 1992, λόγω των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών που επικρατούσαν στις χώρες διαμονής τους εκείνη την περίοδο.

Με την εν λόγω ΚΥΑ ορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος υπολογισμού της εθνικής σύνταξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και η διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα γίνει ο νέος υπολογισμός. Για όλους όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι ή θα καταστούν συνταξιούχοι εντός του 2022, η πλήρης εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται εφόσον έχουν 30 έτη διαμονής στη χώρα, ενώ για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 30 θα μειώνεται κατά 1/30. Σταδιακά το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως, έτσι ώστε έπειτα από μία δεκαετία, δηλαδή από το 2032 και μετά, οι προϋποθέσεις να εξομοιώνονται για όλους τους δικαιούχους εθνικής σύνταξης και πλέον να απαιτούνται 40 χρόνια διαμονής.

Η απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας γίνεται είτε με την προσκόμιση αντιγράφου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών, εφόσον έχει αποκτηθεί η ελληνική ιθαγένεια, είτε με επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου και αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), εάν ο δικαιούχος δεν είναι Ελληνας πολίτης.

Στα αποδεικτικά στοιχεία κατοικίας στην Ελλάδα, ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα εξής: α) Αδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) που χορηγείται στους κατόχους ΕΔΤΟ, είτε με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας επί παλαιού αλλοδαπού διαβατηρίου, είτε με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου διάρκειας 10 ετών ή παλαιά εθνική θεώρηση εισόδου ομογενούς ή άδειες διαμονής άλλου τύπου, β) αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Εφορίας που αφορούν τα έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα, γ) βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής για Μόνιμη Κατοικία, δ) μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας, ε) λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα, στ) πιστοποιητικό μετοικεσίας, ζ) βιβλιάριο υγείας, η) βεβαίωση από την Δημόσια Υπηρεσία απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) για κατάθεση δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή ανεργίας. Επίσης, εφόσον κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει δημιουργηθεί πραγματικός χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα, η περίοδος αυτή θεωρείται και χρόνος διαμονής.

Ο επανυπολογισμός της εθνικής σύνταξης θα γίνει αναδρομικά από 1/1/2022 για όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι εκείνη την ημερομηνία και από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης εφόσον κατέστησαν συνταξιούχοι σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Επιπλέον η ΚΥΑ συμπεριλαμβάνει και όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου προσώπου που είχε την ομογενειακή ιδιότητα.

Τέλος, στην εγκύκλιο περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία υποβολής αίτησης για επανυπολογισμό της εθνικής τους σύνταξης, η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, με βάση τις οδηγίες που θα εκδώσει ο e-ΕΦΚΑ. Συνοπτικά, όσοι έχουν ήδη λάβει σύνταξη ή έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης που εκκρεμεί θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για επανυπολογισμό της εθνικής τους σύνταξης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

efsyn.gr

Γιώργος Μύτιλης