Η διεθνής αμνηστία και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλβανία  

Η διεθνής αμνηστία και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλβανία  

Η Ελληνική Επιτροπή της Διε­θνούς Αμνηστίας διένειμε στις ε­φημερίδες την ακόλουθη ανακοί­νωση:

Η Διεθνής Αμνηστία ανακοινώ­νει σήμερα (Τετάρτη 12.12.84) ότι Αλβανοί πολίτες που κατηγορήθηκαν για άσκηση κριτικής του πολι­τικού συστήματος της χώρας ή για άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων εκτίουν μακροχρόνιες ποινές σε στρατόπεδα καταναγκαστικών έρ­γων, μετά από «ομολογίες» που τους αποσπάστηκαν με βία.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας «Αλβανία; Πολιτικοί κρατούμενοι και νομοθεσία» τα δικαστήρια συστηματικά αρνούνται στους πολιτικούς κρατούμενους το δικαίωμα να έχουν συνήγορο στις συνοπτικές δίκες. Τα στοιχεία της έκθεσης είναι πληροφορίες από επίσημες πηγές, συμπεριλαμβανόντων και μαρτυριών πρώην εγκλεί­στων σε στρατόπεδα. Η Διεθνής Α­μνηστία επισημαίνει ότι οι πληρο­φορίες μπορεί να είναι ελλιπείς λό­γω της αυστηρής μυστικότητας που τηρούν οι Αλβανικές αρχές και των αυστηρών περιορισμών που επιβάλλονται στις μετακινήσεις από και προς τη χώρα. Σύμφωνα με την έκ­θεση η Διεθνής Αμνηστία διαθέτει 400 ονόματα πολιτικών κρατουμέ­νων που εκτίουν πρόσφατα ποινές, αριθμός που αποτελεί μόνο ένα πο­σοστό του συνόλου των κρατουμέ­νων.

Πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι κα­ταδικάστηκαν με την κατηγορία της απόπειρας να διαφύγουν από την Αλβανία. Ολόκληρες οικογέ­νειες μεταφέρθηκαν μακριά από τον τόπο καταγωγής τους και τέ­θηκαν υπό περιορισμό κοιτώ από σκληρές συνθήκες, γιατί κάποιος συγγενής τους κατόρθωσε να διαφύγει από τη χώρα.

Σύμφωνα με την Αλβανική νομο­θεσία «Σαμποτάζ» θεωρείται απλά η «Ενέργεια» ή «Παράλειψη ενέρ­γειας» με σκοπό την αποδυνάμωση του κράτους, του κομμουνιστικού κόμματος ή της κοινωνίας. Οι ποι­νές κλιμακώνονται μέχρι και 25 χρόνια φυλάκισης ή ακόμη και σε θάνατο.

Πρώην κρατούμενοι δήλωσαν ότι καταδικάστηκαν ύστερα από παγί­δευσή τους από πράκτορες της ασφάλειας, επειδή άσκησαν κριτική των αρχών σε ιδιωτικές συζητήσεις. Επίσης άλλοι δήλωσαν ότι υπέγραψαν την ομολογία τους μετά από κτυπήματα που δέχτηκαν με πλαστικούς σωλήνες γεμάτους χα­λίκια.

Ιερείς φυλακίστηκαν για την κα­τοχή Βίβλων ή για την βάπτιση παι­διών. Επίσης κληρικοί του Ισλάμ φυλακίστηκαν μετά την ολοκληρω­τική απαγόρευση της θρησκείας το 1967.

Περιοδικό «Ηπειρωτική Εταιρεία»

Γιώργος Μύτιλης