Η Αλβανία προχωράει στην ρύθμιση των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα

Η Αλβανία προχωράει στην ρύθμιση των συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα

Η αλβανική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ενέκρινε ένα καθεστώς αδειοδότησης για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, κάτι που αποτελεί πρωτιά για την περιοχή, ενισχύοντας έναν νόμο για την κρυπτογράφηση που ψηφίστηκε το 2020.

Ο νόμος αναφέρεται στα ανταλλακτήρια τεχνολογίας κατανεμημένου λογιστικού βιβλίου, τα οποία είναι ανταλλακτήρια όπου χρησιμοποιείται η αλυσίδα μπλοκ μαζί με ψηφιακά tokens, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και εκείνα που χρησιμοποιούν τόσο ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όσο και fiat νόμισμα. Σύμφωνα με το καθεστώς αδειοδότησης, τα ανταλλακτήρια DLT θα εντάσσονται σε μία από τις τρεις κατηγορίες: εκείνα που χρησιμοποιούν μόνο ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και ψηφιακά tokens, εκείνα που χρησιμοποιούν fiat και εικονικό νόμισμα και εκείνα που εμπορεύονται ψηφιακούς τίτλους.

Οι άδειες θα εκδίδονται με βάση την υποβολή λεπτομερούς τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της εταιρείας, των επιχειρηματικών σχεδίων, της πηγής κεφαλαίου και της φήμης. Μόλις υποβληθεί η αίτηση, οι αρμόδιες αρχές θα διαβιβάσουν τον φάκελο σε κοινή επιτροπή για να τον εξετάσει και να τον αξιολογήσει σύμφωνα με τον νόμο.

Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις θα βασίζονται στην προστασία των επενδυτών και του κοινού, στην προώθηση της σταθερότητας και της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών αγορών, στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νόμο, στα κατάλληλα συστήματα ασφαλείας και στην προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Ο διαχειριστής της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό συμβούλιο και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη θα αξιολογούνται επίσης σύμφωνα με τον κανονισμό.

Άλλες απαιτήσεις για την αδειοδότηση περιλαμβάνουν την ύπαρξη επαρκούς κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να είναι είτε σε κεφάλαια είτε μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την επαγγελματική ευθύνη.

Ο νόμος «Για τις χρηματοπιστωτικές αγορές που βασίζονται στην τεχνολογία κατανεμημένου βιβλίου» τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2020, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη λόγω της έλλειψης εσωτερικού κανονισμού. Τον Νοέμβριο του 2021, οι αρχές ενέκριναν δύο κανονισμούς σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τα ίδια κεφάλαια και σχετικά με την αδειοδότηση των υποκειμένων που ασκούν τη δραστηριότητα του πράκτορα ψηφιακών συμβόλων.

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η αλβανική κοινοβουλευτική συνέλευση συνέταξε ψήφισμα για να ζητήσει από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSA) να εγκρίνει κανονιστικές πράξεις σχετικά με το κρυπτονόμισμα και τα ψηφιακά νομίσματα εντός του 2022, καθώς η χώρα ελπίζει να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που θέτουν οι τεχνολογίες.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη έκθεση της MONEYVAL που ανέφερε ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου των κρυπτονομισμάτων.

«Η επόμενη έκθεση παρακολούθησης για την Αλβανία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χώρα αυτή δεν έχει βελτιώσει σημαντικά τα μέτρα της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις συστάσεις της FATF. Μεταξύ άλλων θεμάτων, η έκθεση εξέτασε τα νέα διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται στα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων και των παρόχων τέτοιων περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε η MONEYVAL.

Η Αλβανία πρόκειται επίσης να αρχίσει να φορολογεί τα κρυπτονομίσματα μέχρι το τέλος του 2023.

euractiv.gr

Σχετικά άρθρα: