Η «Μεγάλη Βρετανία» και ο Βορειοηπειρώτης Σάββας Κέντρος

Η «Μεγάλη Βρετανία» και ο Βορειοηπειρώτης Σάββας Κέντρος

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κύριε διευθυντά
Σχετικά πρόσφατα ο κ. Νίκος Βατόπουλος παρέθεσε στην «Κ» το ιστορικό της διαδρομής του ξενοδοχείου της «Μεγάλης Βρετανίας». Ένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του ιστορικού ξενοδοχείου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα διά να καθιερωθεί αυτό ως ένα των καλυτέρων ξενοδοχείων της καθ’ ημάς Ανατολής, αλλά και της Ευρώπης, είναι και ο Ηπειρώτης, καταγόμενος από την περιοχή του Αργυροκάστρου της Β. Ηπείρου, Σάββας Κέντρος.
Αντί σχολίων, παραθέτω περί της ικανότητος αυτού και της προσφοράς του, διά να καταστεί τούτο σημείο αναφοράς διά την Ελλάδα, τα όσα εδημοσίευσεν η αθηναϊκή εφημερίδα ΩΡΑ του 1889, όταν απεβίωσεν. 

3.6.1889 – Μετά λύπης αναγράφομεν τον θάνατον του Σάββα Κέντρου, διευθυντού του μεγάλου Ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας. Καταγόμενος εξ Ηπείρου αποκατεστάθη από πολλών ενταύθα, συνενών δ’ εν εαυτώ φιλεργίαν, ευφυΐαν και δραστηριότητα, κατόρθωσε διά των προσόντων αυτού τούτων όπως ιδρύση εν Αθήναις συνεταιρισθείς μετά ετέρου δράστου ανδρός, του κυρίου Ευσταθίου Λάμψα, το πρώτιστον εν Αθήναις Ξενοδοχείον εφάμιλλον των πρώτων εν Εσπερία ομοίων καταστημάτων. Χρηστός πολίτης απήλαυε αγάπης πάντων, όσοι τον εγνώριζον. Προσβληθείς πρότινος εξ ημιπληγείας, απεβίωσεν την χθεσινήν πρωίαν, μετά μεσημβρίαν, εγένετο η κηδεία αυτού, παρακολουθούντος απείρου πλήθους πάσης τάξεως, ειλικρινώς πενθούντος, επί τω θανάτω του χρηστού τούτου και εναρέτου πολίτου. Την εκφοράν ηκολούθησεν ο πρωθυπουργός (Χαρίλαος Τρικούπης), πολλούς δε στεφάνους είχον καταθέσει επί του νεκρού διάφοροι συντεχνίαι.

kathimerini.gr / ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΒΕΝΕΤΗΣ

Σχετικά άρθρα: