Μια επιστολή του Βασίλη Σαχίνη προς τον Στρατηγό Ναπολέων Ζέρβα

Μια επιστολή του Βασίλη Σαχίνη προς τον Στρατηγό Ναπολέων Ζέρβα

Διαβάστε ένα πολύτιμο διαμάντι της εγχώριας ιστοριογραφίας, το οποίο επιμελώς διατηρείται σε αφάνεια. Πρόκειται για μία από τις επιστολές του Βασίλη Σαχίνη προς τον Στρατηγό Ναπολέων Ζέρβα.

Η επιστολή:

Κύριε Στρατηγέ!

Ελήφθη επιστολή σας του Μαΐου παρελθόντος μηνός. Το περιεχόμενον εμελετήθη μετά μεγάλης προσοχής.

1.Η δύναμις της περιφέρειας Αργυροκάστρου και της Χειμάρας ανέρχεται σε 3.000 περίπου άνδρες, σχεδόν άοπλους, ανοργάνωτους, ευρισκόμενους μεταξύ της Ιταλικής επιτηρήσεως και της Αλβανικής δυσπιστίας και υπόνοιας. Η θέλησις του πληθυσμού φυσικά είναι να ταχθεί υπό ελληνικήν οργάνωσιν και στελέχοι ελληνικά, όπερ ασφαλώς θα προσκρούσει εις τα εθνικιστικά ιδεώδη περί ανεξαρτήτου Αλβανιάς, τελείως ελευθέρας με τα προπολεμικά της σύνορα. Και κατά τούτον είναι πλήρως σύμφωνοι τόσον οι εθνικισταί όσον και οι κομμουνισταί Αλβανοί, τους οποίους αργά η γρήγορα θα ενώσει η ενδεχόμενος ελληνικός κίνδυνος και οι βλέψεις της Ελλάδος επί της Β.Ηπείρου.

2.Μόνον-Βρετανική μεσολάβησις και επέμβασις εάν είναι επίκαιρος και συμφέρουσα θα μπορούσε να αναγκάσει μόνον, όχι όμως και να πείσει τους Αλβανούς να δεχθούν άθελα ενδεχομένη προσχώρησιν μας εις ελληνικάς ομάδας.

3.Εάν δεν λυθεί το πολιτικόν ζήτημα, τότε ή πρέπει οι ελληνικοί υπό την Αλβανία πληθυσμοί να τεθούν υπό την οργάνωσιν αλβανικών ομάδων, οπότε ασφαλώς οι Ιταλοί θα τους κτυπήσουν ως μέλη ήσσονος αντιστάσεως ή να συνεχίσουν την μέχρι τούδε στάσιν των, της απολύτου ουδετερότητος, οργανούμενοι παθητικώς δια την στοιχειώδη άμυνά των κατά των αλβανικών ληστοσυμμοριών.

`Οθεν η λύσις του λεπτεπίλεπτου τούτου ζητήματος δι` ημάς ξεπερνά τα όρια της αρμοδιότητός μας, πρέπει να έλθει εκ των άνω και κατόπιν ν` ακολουθήσει η συστηματική οργάνωσις, εκτός αν προτιμηθεί η μέση λύσις της βαθμιαίας και ανεπαίσθητου διαρροής των μαχίμων προς την οργάνωσίν σας όπερ όταν θα γίνει τελείως αντιληπτόν παρά των Ιταλών και Αλβανών ενδεχομένως να έχει πιεστικάς συνεπείας εις βάρος του αμάχου ελληνικού πληθυσμού.

4.`Ενας εκ των κυρίων σοπών του μέτρου της απαγορεύσεως παντός εμπορεύματος προορισμένου δια την Ελλάδα, το οποίον προ δύο εβδομάδων έλαβε το εδώ εθνικιστικό κόμμα, αποβλέπει εις τον εξαναγκασμόν των εθνικιστών Ελλήνων να παραιτηθούν πάσης διεκδικίσεως επί της Αλβανίας και προς τούτο το εν λόγω κόμμα σας απευθύνει την συνημμένην επιστολίν επιζητούν ν` αποσπάσει παρ` ημών έγγραθον δήλωσιν περί παραιτήσεως πάσης εδαφικής αξιώσεώς σας επί της Αλβανίας μέχρι πέρατος του πολέμου, οπότε η τύχη των κρατών θα κανονισθεί υπό της αρμοδιάς διασκέψεως της ειρήνης. Εκτός τούτου διακαής πόθος των εθνικιστών Αλβανων τους οποίους οι κομμουνισταί Αλβανοί έχουν παρουσιάσει εις τους Άγγλους ως πληρωμένα όργανα των Ιταλών. Κατά τύπους έτσι είναι, αλλά κατ` ουσίαν είναι και ως εθνικισταί Αλβανοί πατριώται αντιφασίσται, όσον και οι κομμουνισταί, διακαής λοιπόν πόθος αυτών είναι να έλθουν εις επαφήν με την αγγλικήν αποστολήν εν Ελλάδι δια πολιτικούς σκοπούς, δηλαδή ν` αποσπάσουν και απ` αυτήν δήλωσιν περί ακεραιότητος της Αλβανίας και έχουν ακριβώς την συνείδησιν τρικυμιώδη και ταραγμένη, όπως ο ένοχος που συναισθάνεται την προσέγγισιν της δικαίας τιμωρίας. Γι` αυτό ούτε ύπνος τους πιάνει.

5.Αναμένομεν από έξι περίπου μηνών την υπεσχημένην αποστολήν ανωτέρου αξιωματικού δια την οργάνωσιν η δε μη άφιξις του μέχρι σήμερον επιδρά ηττοπαθώς επί του συνόλου.

6.Αι αιτηθείσαι πληροφορίαι αποστέλλονται όσον το δυνατόν πλήρεις, είναι όμως επιδεκτικαί αυξομειώσεων με την καθημερινήν μετακίνησιν δυνάμεων λογώ και του συστηματικού τελευτέως σαμποτάζ των Αλβανών, όπερ κατέληξεν εις αιματηράς και συνεχιζομένας εισέτι μάχας και συνέπεια του οποίου είναι η παρουσία γερμανικών πυρήνων καθ` όλην την αλβανική ζωή.

Διαβιβάζων τους αδελφικούς χαιρετισμούς των ομαιμόνων και εν αναμονή οριστικών οδηγιών διατελώ μετά βαθυτάτου σεβασμού και πατριωτικής αγάπης.

Βασίλης Σαχίνης

30-06-1943

Από το προφίλ του Βασίλη Γκινόπουλου

Σχετικά άρθρα: